Wat is de Rebound?

De rebound maakt onderdeel uit van het voortgezet onderwijs en biedt tijdelijk plaats aan leerlingen met gedragsproblemen voor wie het zorgaanbod op de eigen school niet toereikend is. De Rebound is een aanvulling op de zorgstructuur van de scholen binnen het samenwerkingsverband. Voor het uitvoeren van de Rebound voorziening heeft het RSV Breda eo een aparte stichting opgericht, de Stichting Rebound Breda eo. Die heeft 2 locaties, in Breda en Oosterhout.

De term 'Rebound' komt uit de sportwereld en betekent een nieuwe kans om te scoren.

 

Doelstellingen van de Rebound

Het voornaamste doel van de Reboundvoorzieningen van het Regionaal Samenwerkingsverband (RSV) Breda e.o. is de terugkeer van de leerling naar de school van herkomst te realiseren.

De Rebound werkt in een periode van 13-weken aan motivatie –en of gedragsverandering en aan herstel van de verhoudingen, verbetering van de leerattitude en het inhalen van, eventuele, leerachterstanden zodat de leerling een nieuwe, niet vrijblijvende, kans kan worden geboden om in het regulier onderwijs een plek te vinden.


Meerwaarde van de Rebound

De Rebound heeft een meerwaarde voor de veiligheid, de kwaliteit van het onderwijs en de opvang van risicoleerlingen in het bijzonder.
• mogelijkheid tot observeren en beschrijven van probleemgedrag en daardoor zoeken naar structurele oplossingen voor de leerling;
• verminderen van het aantal voortijdig schoolverlaters;
• vergroten van de veiligheid in het onderwijs;
• terugplaatsing in het regulier voortgezet onderwijs met handelingsadviezen;
• toewerken naar 1 leerling, 1 plan.

Wat biedt de Rebound:

- Onderwijs
- Trainingen
- Sport en creativiteit
- Coachinggesprekken
- Individuele zorg
 

Time-out

Scholen kunnen gebruik maken van de Time-out functie van de Rebound. Een school kan dit inzetten als zij een korte periode een leerling moet schorsen maar wel een didactisch/pedagogisch aanbod willen doen wat niet binnen de school is te realiseren. Dit voor een periode van maximaal 5 werkdagen. Gedurende de plaatsing wordt de leerling begeleidt door de docenten van de Rebound.
 
 

Trainingsaanbod Rebound

Onderstaand vindt u een uitwerking van het aanbod aan workshops en trainingen dat Rebound aanbiedt aan de partners binnen het Samenwerkingsverband:

1. Workshop: omgaan met agressie in de klas en op school
2. Workshop: Straatcultuur in de klas
3. Opleiding: Safe school program
4. Workshop: Een klas waarin iedereen zich veilig, geliefd en gewaardeerd voelt

De eerste drie zijn ook opgenomen in het aanbod van ‘Leraren leren 2’.

Workshop 4 ‘Een klas waarin iedereen zich veilig, geliefd en gewaardeerd voelt’, gebaseerd op het gedachtegoed van de grondleggers van Challenge Day (van de Over de streep programma’s) is nieuw en kon hierin niet meer worden opgenomen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze trainers Harold van de Pol (076-5714762/ 06-20496466) of Hugo Blom (0162-469504/ 06-47122352).

 

1. Workshop: Omgaan met agressie in de klas en op school

Doel:
Hoe herken ik gedrag dat tot agressie kan leiden? Hoe reageer ik zelf op spanning en (dreigende) agressie in mijn klas? Doel van de workshop is meer inzicht krijgen in signalen die aan agressie voorafgaan. Aandacht voor instinct en intuïtie naast ons intellect rondom dit onderwerp. Doel is u inzichten en tools te bieden voor de praktijk in de klas .

Inhoud:
In deze training wordt vooral in gegaan op preventie en de-escalatie. Veel aandacht gaat uit naar de eigen acties en reacties rondom spanning en dreiging. Het (h)erkennen van de eigen gedragsstijlen en tactieken vormt de kern. We leren om gebruik te maken van die tactieken om het ongewenste of agressieve gedrag terug te dringen of om te buigen.
Daarna wordt gekeken naar de bron van agressief gedrag. Wat is de reden dat dit gedrag zich voordoet? We kijken daarbij in praktijkvoorbeelden naar de aard van agressief gedrag en zien daarin dat dit heel verschillende achtergronden kan hebben. Het goed onderscheiden van de verschillende soorten van agressie biedt ons de kans om voor de juiste tactiek te kiezen.

Competenties die aan bod komen:
- Ik ben in staat om mijn eigen gedragstijlen te (h)erkennen bij omstandigheden
waarin ik druk ervaar omdat ik met ongewenst gedrag te maken krijg.
- Ik ben in staat om te onderscheiden wat de bron van ongewenst gedrag of agressie is. Ik kan soorten agressie onderscheiden.
- Ik ben in staat om op grond van het onderscheiden van de soort van agressie een tactiek in te zetten die daar het beste bij werkt.
- Ik ga serieus om met signalen die op agressie wijzen en ontken deze niet.
- Ik pas didactische middelen toe om agressie en ongewenst gedrag te beteugelen en de-escaleren.

Voor:
Docenten en onderwijsondersteunend personeel die tijdig willen ingrijpen op dreigend ongewenst gedrag, dan wel tactieken en tools zoeken om bij ongewenst gedrag en agressie
de-escalerend te kunnen handelen.

Aantal deelnemers:
Maximaal 16 deelnemers, met 2 trainers

Tijd :
2,5 uur

Kosten voor gehele groep
Euro 700,00


2. workshop: Straatcultuur in de klas

Doel :
De docent krijgt met deze workshop meer inzicht in verschillende (sub) culturen. Doel van de workshop is de docent een handleiding te bieden in de omgang met cultuurverschillen in de klas. De toon en houding in communicatie kan sterk verschillen per (sub)cultuur. Dit kan aanleiding zijn voor conflicten. Deze workshop bied hiervoor praktische inzichten.

Inhoud :
Het zoeken naar een identiteit is een belangrijk aspect in het opgroeien van jongeren. In deze workshop gaan we in op de mix van culturen en subculturen op school en in de klas.

We zoomen in op de verschillen in samenlevingsvormen. We kijken naar het onderscheid tussen meer individueel georiënteerde samenlevingen en meer collectief gerichte vormen. We vertalen dit onderwerp naar de Nederlandse schoolklas. Er wordt veel aandacht gegeven aan het begrip “eer” en het begrip “eerlijkheid” binnen de verschillende (sub)culturen.

Aan bod komen o.a.:
- De gespannen voet tussen liegen en eerlijkheid
- De verschillen tussen de straatcultuur en de burgerlijke cultuur als het gaat om gezag, sancties en het herstellen van verhoudingen
- (De aanpak van) ongewenst gedrag dat men ervaart in omgang met jongeren vanuit de straatcultuur. Verschillende methodes, tools en tips om herstel te brengen worden besproken

Competenties die aan bod komen :
- Ik begrijp de verschillen in achtergrond en daarmee de grondhouding die leerlingen tonen en waarmee ze opgegroeid zijn.
- Ik kan door dat inzicht sturen in gedrag door de juiste toon en houding in te zetten.
- Ik herken de verschillen in straatcultuur en burgerlijke cultuur en kan daarmee werken.
- Ik begrijp dat er veel mengvormen bestaan in grondhouding en kan schakelen in mijn eigen gedrag om mijn doel te bereiken bij de leerling.
- Ik kan zonder mijn eigen waarden te verloochenen werken met jongeren die andere waarden hanteren.

Voor :
Docenten en onderwijsondersteunend personeel die meer inzicht willen in de oorsprong en grondslag van gedrag binnen de straatcultuur en daar hun voordeel mee willen doen.

Aantal deelnemers :
Maximaal 16 deelnemers met 2 trainers

Tijd :
2,5 uur

Kosten voor gehele groep
Euro 700,00


3. Opleiding: Safe School Program

Doel:
Doel van deze opleiding is het bieden van een veilige omgeving aan leerlingen en docenten.
Leerlingen presteren minder en docenten ervaren meer spanning, wanneer de veiligheid in de klas niet is gewaarborgd. Doel van het programma is om op praktische wijze met een goede theoretische onderbouwing een pakket aan hulpmiddelen te bieden. Modulair opgebouwd met een duidelijke samenhang die tot meer inzicht zal leiden bij de deelnemers.

Inhoud:
De zes modules zijn als volgt opgebouwd:
1. Communicatie..………………….. met nadruk op non-verbale communicatie
2. Observatie……………….………. focus op nieuwe methodieken
3. Signalering en diagnose..………... op basis van instinct, intuïtie en intellect
4. Tactieken…………….…………... oefenen op schakelen en resultaatgerichtheid
5. Herstel, sancties en oplossingen…. aandacht voor de relatie op korte en langere termijn
6. Groepsgedrag en groepscultuur…..groepsdynamica, omstanders gedrag, cultuur invloeden

Los van opleiding, blijkt dat instinct en intuïtie een centrale rol spelen in de dagelijkse communicatie. Het onderscheid in voelen, denken en doen komt in iedere module terug. Er worden methodieken aangereikt die u in de klas kunt gebruiken op individueel en klassikaal niveau. Binnen de modules worden praktische werkvormen gebruikt.
Preventie en voorkomen van herhaling lopen als rode draad door de modules.

Competenties die aan bod komen:
- Ik ben in staat om non-verbale signalen te herkennen en benoemen.
- Ik ben in staat goed te observeren, signaleren en weet daarnaar te handelen.
- Ik kan op basis van een diagnose voor de juiste tactiek kiezen, maar ook mijn diagnose herzien en doelgericht omschakelen.
- Ik kan oplossingsgericht kiezen voor de meest optimale hersteloptie
- Ik herken patronen in groepsgedrag en ben daardoor in staat die te beïnvloeden
- Ik (h)erken cultuurverschillen op basis van diverse criteria en weet dit in mijn voordeel en in het kader van een veilige omgeving te gebruiken

Voor:
Mentoren en docenten die meer willen weten over de sociale veiligheid op school of in de
Klas.

Aantal deelnemers:
Minimaal 10, maximaal 16 deelnemers met twee trainers

Tijd:
6 x 2,5 uur

Kosten per deelnemer:
Euro 395,00 per deelnemer


4. Workshop: Een klas waarin iedereen zich veilig, geliefd en gewaardeerd voelt

‘Elke school kan een plaats zijn, waar leerlingen en personeel zich veilig, geliefd en gewaardeerd voelen.’ (Rich and Yvonne Dutra-St. John)
‘Ben zelf de verandering die je wilt zien in de wereld.’ (Mahatma Gandhi)

Doel:
Jij kunt het beginpunt zijn voor het creëren van positieve verandering in de klas en op school. In deze workshop gaan we kijken wat jij kunt doen aan problemen die je op bijna alle scholen tegenkomt, zoals groepjesvorming, geroddel, vooroordelen, pesten, buitensluiting en intolerantie.

Inhoud:
Veel docenten zijn geraakt door de documentaire en de programma’s over Challenge Day, ‘over de streep’ . Gedurende een Challenge Day worden jongeren en volwassenen aangemoedigd om ‘het masker af te doen’ en hun ware ik te tonen en anderen er deelgenoot van te maken (in plaats van te verbergen wie ze zijn om er op school of in hun gemeenschap ’bij te horen’). Door echt in contact te komen met zichzelf én elkaar komen verbinding, betrokkenheid en empathie in de plaats van roddel, vooroordelen en pestgedrag. In deze workshop wordt met behulp van het gedachtegoed van de grondleggers van Challenge Day en met veel praktische oefeningen uiteengezet en geoefend hoe je dit als individueel docent in de klas kunt toepassen. De focus ligt op het ervaringsgericht (leren) opbouwen van verbondenheid en empathie enerzijds, en het stimuleren van levenslust en plezier anderzijds.

Competenties die o.a. aan bod komen:
- Ik ben in staat met empathie naar leerlingen te kijken en luisteren
- Ik ben in staat een veilig klimaat in de klas te creëren
- Ik kan moeilijke of voor leerlingen belangrijke onderwerpen op een veilige manier bespreekbaar maken
- Ik kan mij open (en kwetsbaar) opstellen in de klas
- Ik kijk op een positieve manier naar mijn leerlingen en durf dit ook te uiten
- Ik kan vanuit echtheid en authenticiteit contact maken met mijn leerlingen
- Ik ben in mijn gedrag en blik op (diversiteit van) mensen een voorbeeld voor mijn leerlingen
Voor:
mentoren en docenten die zich in willen en durven zetten voor een klas en school met leerlingen die zich geliefd, veilig en gewaardeerd voelen

Aantal deelnemers: maximaal 20 deelnemers

Tijd: 3,5 uur inclusief eetpauze

Kosten: Euro 600,- voor de gehele groep

 

 ¹ Onder regulier onderwijs vallen: alle scholen voor  praktijkonderwijs vmbo/havo/vwo/gymnasium, zorglocaties en alle trajecten binnen het mbo.